top of page
FL_item_01.png
FL_item-05.png
name_01.png
NAAC BG item-02.png
FL_item-02.png

國家安全教育

國家安全教育除了讓幼兒了解基本國安教育知識外, 更希望能夠提升學生對中華文化學習的興趣。本學年學校舉辦了中華文化的活動,內容包括賣懶,六藝,麵粉公仔製作,粵劇欣賞等活動。

FL_item-06.png
NAAC-Logo C_ Full.png
bottom of page