top of page
naac edu-42.png
naac edu-16.png

​收費

(下列收費已獲社會福利署批核)

  • 每月費用為港幣6,391元

  • 家長可向有關部門申請學費資助,最高可獲全費減免。

  • 其它收費如購買書包及手冊費。

NAAC-Logo C_ Full.png
bottom of page